Mateusz Choróbski

FOAF Berlin

30.6 - 1.9 2018

www.foaf.pl

Mateusz Choróbski - FOAF Berlin
Installation view w/ Monika Sosnowska (right)
Mateusz Choróbski - FOAF Berlin
Installation view w/ Violet Dennison (left)
Mateusz Choróbski - FOAF Berlin
Funny what makes you feel low when you’re already a waif, 2018
Steel, copper
172 × 80 × 80 cm